Διεθνή

EIOPA: Στρατηγικός ο ρόλος των Ασφαλιστικών και των Συνταξιοδοτικών Ταμείων

Οι Ευρωπαίοι Ασφαλιστές και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Παράλληλα, η Αρχή επισημαίνει τη σημασία μιας κεντρικής εποπτείας στον ασφαλιστικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Νωρίτερα τον Απρίλιο, η έκθεση του Enrico Letta για το μέλλον της ενιαίας αγοράς και για τον τρόπο ενίσχυσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) έφερε στο φως πιθανά σημεία δράσης που είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της ατζέντας της προσεχούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν στρατηγικά σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας, παρέχοντας προστασία και ψυχική ηρεμία τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Ως μεγάλοι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις κεφαλαιαγορές. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας €9.348 δισ. και €2.468 δισ. τα ευρωπαϊκά ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ). Σημαντικό μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη επενδυθεί στην Ευρώπη, καθώς το 69% των επενδύσεών τους σε μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα είναι εντός της ΕΕ.

Οι τομείς των ασφαλίσεων και των συντάξεων μπορούν να διαδραματίσουν ακόμη ισχυρότερο ρόλο στην επέκταση και την περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, για παράδειγμα παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων στους καταναλωτές και αξιοποιώντας την αποταμιευτική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών, για να τροφοδοτήσουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Εν αναμονή του νέου πολιτικού κύκλου, η EIOPA έχει εντοπίσει ορισμένους τομείς στους οποίους η περαιτέρω προσοχή θα μπορούσε να ενισχύσει την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και την ενιαία αγορά.

Καλύτερη προστασία των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών

Ο αριθμός των καταναλωτών που αποταμιεύουν μέσω επενδυτικών προϊόντων στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλός. Ως αποτέλεσμα, οι αποταμιεύσεις των καταναλωτών δεν κατευθύνονται προς τις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και οι ίδιοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους, γεγονός που με τη σειρά του τους καθιστά πιο ευάλωτους σε οικονομικούς κλυδωνισμούς.

Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με την προώθηση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης απλούστερων, ασφαλέστερων και πιο προσιτών αποταμιευτικών προϊόντων, με τη διασφάλιση ότι τα επενδυτικά προϊόντα προσφέρουν αξία στα χρήματά τους, με την ενίσχυση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών συμβουλών, με τη μεγαλύτερη εστίαση των ρυθμιστικών αρχών στη διαχείριση των κινδύνων συμπεριφοράς και με την ενίσχυση της εποπτείας σε όλα τα επίπεδα του κύκλου ζωής του προϊόντος, ιδίως για τις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των ασφαλιστών και των συνταξιοδοτικών ταμείων

Επί του παρόντος, σχεδόν το 12% των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη είναι διασυνοριακές. Η αύξηση του αριθμού τους θα επιτρέψει στους ασφαλιστές να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών στην Ευρώπη, με τους καταναλωτές να επωφελούνται από ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών ευκαιριών για τις αποταμιεύσεις και τις συντάξεις τους.

Μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων παρακολούθησης των συντάξεων και της αυτόματης εγγραφής στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα για την αντιμετώπιση των κενών προστασίας

Η επισκόπηση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, με τη χρήση συνταξιοδοτικών εργαλείων, που καλύπτουν κάθε εθνική αγορά, καθώς και ατομικών συστημάτων παρακολούθησης, θα ενίσχυε τη διαφάνεια, θα ευαισθητοποιούσε και θα κινητοποιούσε τις επενδύσεις λιανικής. Επιπλέον, τα συστήματα αυτόματης εγγραφής θα συμβάλουν επίσης στην επέκταση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών. Συνολικά, οι χώρες με ένα καλά ανεπτυγμένο συνταξιοδοτικό σύστημα πολλαπλών πυλώνων συχνά επωφελούνται από τη λεγόμενη ασημένια οικονομία, η οποία συμβάλλει ενεργά στο ΑΕΠ.

Ενιαία εποπτεία για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών

Μια ισχυρότερη Ένωση Κεφαλαιαγορών συνδέεται με μια καλά λειτουργούσα ενιαία αγορά. Και η μία και η άλλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών.

Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων και οι δικαιούχοι χρειάζονται το ίδιο επίπεδο προστασίας, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρώπη και όπου και αν βρίσκεται η έδρα της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα εξελίσσονται, αποφέροντας τους καρπούς της ενιαίας αγοράς, για παράδειγμα περισσότερες επιλογές προϊόντων και πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση, η εποπτεία πρέπει να συμβαδίζει με τις αλλαγές.

Η σταδιακή μετακίνηση προς μια πιο κεντρική εποπτεία στον ασφαλιστικό τομέα έχει νόημα, για να εξασφαλιστεί η ενιαία προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ότι, όταν υπάρχουν περιπτώσεις ζημίας των καταναλωτών, μία εποπτική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να παρέμβει, εάν οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν είναι σε θέση να δράσουν. Ομοίως, οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται καλύτερα σε περίπτωση πτώχευσης μιας ασφαλιστικής εταιρείας που λειτουργεί διασυνοριακά. Σε αυτή την περίπτωση, η περαιτέρω πρόοδος για την επίτευξη μιας ελάχιστης εναρμόνισης των συστημάτων ασφαλιστικών εγγυήσεων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Τέλος, η αντιμετώπιση του σημερινού κατακερματισμού όσον αφορά την έγκριση των εσωτερικών μοντέλων για τις ασφαλιστικές εταιρείες θα συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων.

Μια πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και μια ισχυρότερη Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη είναι το κλειδί για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης –μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της στροφής προς τις πράσινες και ψηφιακές οικονομίες–, της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των καταναλωτών μέσω μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής εποπτείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο και η EIOPA είναι έτοιμη να το διευκολύνει.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας