Διεθνή

EIOPA: €100 δις στοιχίζουν στις ασφαλιστικές τα χαμηλά επιτόκια

Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (2016 EIOPA Stress Test) ανακοίνωσε, χτες, 15 Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκτίμηση της αντοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ακραία σενάρια μεταβολής των παραμέτρων αγοράς και χαμηλών επιτοκίων και η αναγνώριση των επιπτώσεών τους κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II).

Η άσκηση διενεργήθηκε σε ατομικό επίπεδο με στοιχεία 1.1.2016 και περιελάμβανε δύο σενάρια: το σενάριο χαμηλών επιτοκίων και ακραίων καταστάσεων στις αγορές (Double-hit) και το σενάριο χαμηλών επιτοκίων (Low-for-Long).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετείχαν 236 επιχειρήσεις από 30 χώρες, αντιπροσωπεύοντας το 77% των συνολικών τεχνικών προβλέψεων (εξαιρουμένων των τεχνικών προβλέψεων υγείας και συνδεδεμένων με επενδύσεις).

Από την ελληνική ασφαλιστική αγορά συμμετείχαν 8 ασφαλιστικές εταιρείες, καλύπτοντας το 88% των τεχνικών προβλέψεων ζωής (εξαιρουμένων τεχνικών προβλέψεων υγείας και συνδεδεμένων με επενδύσεις).

Οι επιπτώσεις των σεναρίων ακραίων καταστάσεων δείχνουν ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και η έντονη εκ νέου αξιολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τοDoublehitσενάριο, ο αρνητικός αντίκτυπος στους ισολογισμούς των  επιχειρήσεων θα είναι της τάξης των €160 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με το lowforlong” σενάριο ο αντίκτυπος θα είναι της τάξης των €100 δις.

Η έκθεση στην αγγλική γλώσσα με τα λεπτομερή αποτελέσματα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της EIOPA.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας