Εταιρείες

Εγκρίθηκε από την ΤτΕ η εξαγορά της ΑΧΑ από την Generali

H Eπιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ ενέκρινε, στις 11/5/2021, «την απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής ποσοστού 99,9843% από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni» στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4364/2016».

Αναλυτικά η απόφαση ΕΠΑΘ αναφέρει:

 Συνεδρίαση 390/11.05.2021

Θέμα 5: Έγκριση απόκτησης άμεσης ειδικής συμμετοχής από την ασφαλιστική επιχείρηση «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni» στην ασφαλιστική επιχείρηση «AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (εφεξής: «ΠΕΕ») της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτκών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΕΕ 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312) και την ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (ΦΕΚ Β΄ 4730),

γ) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13), ιδίως τα άρθρα 3 παρ. 10 και 43 αυτού,

δ) την ΠΕΕ 120/11.7.2017 «Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση» (ΦΕΚ B’ 2619),

ε) το από 18.01.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 151/19.01.2021) έγγραφο της ασφαλιστικής επιχείρησης «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni», με το οποίο γνωστοποίησε στην Τράπεζα της Ελλάδος την πρόθεσή της να αποκτήσει ειδική συμμετοχή στην ασφαλιστική επιχείρηση «AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

στ) το υπ΄ ΑΠ ΔΕΙΑ 30/26.01.2021 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni», με το οποίο επιβεβαίωσε την παραλαβή του υπό στοιχείο ε) εγγράφου,

ζ) το από 26.01.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 214/28.01.2021) έγγραφο της εταιρείας «AXA Mediterranean Holding S.A.», με το οποίο γνωστοποίησε στην Τράπεζα της Ελλάδος την πρόθεσή της να μεταβιβάσει στην ασφαλιστική επιχείρηση «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni» το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην «AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

η) το από 02.02.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 272/04.02.2021) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ασφαλιστικής επιχείρησης «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni» προς την Τράπεζα της Ελλάδος, με το οποίο υπέβαλε δικαιολογητικά έγγραφα για την αξιολόγηση του αιτήματος απόκτησης ειδικής συμμετοχής στην ασφαλιστική επιχείρηση «AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

θ) τα υπ΄ ΑΠ ΔΕΙΑ 46/05.02.2021 και ΑΠ ΔΕΙΑ 60/12.02.2021 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni», με τα οποία επιβεβαίωσε την παραλαβή του υπό στοιχείο η) ηλεκτρονικού μηνύματος, ζήτησε την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών εγγράφων και όρισε την ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης,

ι) τα από 12.03.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 565/16.03.2021) και από 31.03.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 749/02.04.2021) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ασφαλιστικής επιχείρησης «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni» προς την Τράπεζα της Ελλάδος, με το οποίο υπέβαλε πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα,

ια) τα υπ’ ΑΠ ΔΕΙΑ 127/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 475/29.03.2021 και ΑΠ ΔΕΙΑ 152/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 525/06.04.2021 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις εποπτικές αρχές της Ιταλίας «Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni» και της Πορτογαλίας «Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões», αντίστοιχα,

ιβ) τα από 13.04.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 841/13.04.2021) και 16.04.2021 (ΑΠ ΔΕΙΑ 909/19.04.2021) έγγραφα των εποπτικών αρχών της Ιταλίας «Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni» και της Πορτογαλίας «Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões», αντίστοιχα, σε απάντηση των υπό στοιχείο ια) εγγράφων της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις εν λόγω αρχές, ιγ) το από 07.05.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ότι:

Εγκρίνεται η απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής ποσοστού 99,9843% από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni» στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4364/2016.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 43 του ν. 4364/2016, και να κοινοποιηθεί στις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας