Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Τι προβλέπεται για την οδήγηση με συνοδό

Με αφορμή τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης που προβλέπει την οδήγηση με συνοδό (Άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6, 7, και 8 του Ν. 4850/2021), η ΕΑΕΕ απέστειλε ενημερωτική εγκύκλιο στα μέλη της, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α΄ 208/5.11.2021) με τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», θεσπίστηκε ως γνωστόν εκ νέου στη χώρα μας σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο  έτος της ηλικίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη ρύθμιση είχε υιοθετηθεί και στον παρελθόν από την Πολιτεία με το άρθρο 14 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019, η οποία ωστόσο στην συνέχεια καταργήθηκε πριν τεθεί ουσιαστικά σε εφαρμογή (ν.4625/2019 ΦΕΚ Α 139/31.8.2019).

Περαιτέρω, εις ό,τι αφορά τη νέα ρύθμιση για την οδήγηση με συνοδό του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, επισημαίνονται τα εξής:

  • Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β, δύνανται να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β,
  • Ακολούθως, στη διάταξη της παρ. 6 προβλέπεται ότι στους ανωτέρω υποψηφίους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α` 30).
  • Στην παρ. 7 ορίζονται τα τοπικά και χρονικά όρια ισχύος της ως άνω χορηγούμενης προσωρινής άδειας οδήγησης και συγκεκριμένα ορίζεται ότι με την εν λόγω προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση: α) εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας, και β) για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012.
  • Τέλος στην παρ. 8 προβλέπονται οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί σωρευτικά ο συνοδός οδηγός, οι οποίες έχουν ως εξής: α) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών, β) να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη, και γ) να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ την οποία φέρει μαζί του.

Οι ως άνω ρυθμίσεις εξειδικεύτηκαν πρόσφατα με την υπ’ αριθμ. Δ30/A3/347507 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 5924/16.12.2021), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση σχετικής διάταξης του άρθρου 30 του ως άνω ν. 4850/2021.

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η οποία σας διαβιβάζεται για ενημέρωσή σας με την παρούσα (συν.1), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οδήγησης με συνοδό για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί ο συνοδός τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης ενδιαφέρουν άμεσα τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στον οδηγό με συνοδό.

Σημειώνεται ότι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης του οδηγού με συνοδό ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΑΕΕ, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο και ενσωματώθηκαν στα άρθρα 2 παρ.  9 και 5 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, αναφορικά με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. Δ30/A3/347507 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 5924/16.12.2021), θα πρέπει να επισημανθούν ιδίως τα εξής:

  • Στο άρθρο 2 παρ. 9 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ρητά ότι κατά την οδήγηση με συνοδό, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προβλέπει ο ν. 489/1976 (Α’ 331), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986 (Α’ 110), καλύπτει και την αστική ευθύνη του οδηγού, κατόχου της προσωρινής άδειας οδήγησης της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται συνεχώς και σωρευτικά άπαντες οι όροι χορήγησής της, όπως αυτοί καθορίζονται στις παρ. 5, 6, 7 και 8 του ιδίου άρθρου.
  • Εις ό,τι αφοράς τις κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης με συνοδό, στο άρθρο 5 παρ. 1 της Απόφασης ορίζεται, μετά και από σχετική επισήμανση της ΕΑΕΕ, ότι η οδήγηση χωρίς την τήρηση σωρευτικά των όρων των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, συνιστά μη νόμιμη οδήγηση και επιφέρει τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία κυρώσεις για την έλλειψη ή στέρηση άδειας οδήγησης.

Περαιτέρω στην παρ. 2, περ. α του άρθρου 5 προβλέπεται ότι η οδήγηση χωρίς την παρουσία συνοδού ή με την παρουσία συνοδού ο οποίος δεν πληροί τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις, εκλαμβάνεται ως οδήγηση χωρίς κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης και επιβάλλεται στον οδηγό η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) κύρωση, αφαιρουμένης από τον βεβαιούντα την παράβαση της προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί. Το έντυπο της άδειας οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαεννέα (19) ετών. Επιπλέον και στον συνοδό που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης και δεν πληροί τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.

Επιπλέον στην παρ. 2, περ. β του άρθρου 5 προβλέπεται ότι σε περίπτωση διάπραξης από τον οδηγό, οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του ν. 4530/2018, επιβάλλεται στον οδηγό, και εφόσον επιβαίνει συνοδός στο αυτοκίνητο και σε αυτόν, η κύρωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τις παραβάσεις αυτές. Παράλληλα, για παράβαση που επιφέρει αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αφαιρείται από τον βεβαιούντα την παράβαση η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί.

  • Σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, στην παρ. 8 του άρθρου 2 της Απόφασης προβλέπεται ότι απαγορεύεται η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ από τον οδηγό κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση.

Το ίδιο ζήτημα αποσαφηνίζεται πλήρως και στο άρθρο 5 (κυρώσεις) παρ. 2, περ. β της Απόφασης, όπου ορίζεται ότι ειδικά για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 2500/15/135- ι’/2011 (Β’ 2077) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όρια οινοπνεύματος, των 0,20 gr/λίτρο αίματος, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας και των 0,10 mg/λίτρο εκπνεόμενου αέρα, μετρούμενο με αλκοολόμετρο, μηδενίζονται.

  • Στο άρθρο 3 της Απόφασης προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο συνοδός οδηγός, οι οποίες έχουν ως εξής : α) να παρακολουθεί με προσοχή το οδικό δίκτυο, την οδική σήμανση και γενικότερα τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και να προειδοποιεί και συμβουλεύει κατάλληλα τον οδηγό, β) να είναι σε κατάλληλη κατάσταση και να έχει την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα που απαιτείται για την οδήγηση αυτοκινήτου, γ) να παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και τις αντιδράσεις του οδηγού και να μην του επιτρέπει την οδήγηση όταν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις οδηγικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να οδηγεί ο ίδιος το αυτοκίνητο, και δ) να μην αναλαμβάνει το έργο του συνοδού όταν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της εν λόγω Απόφασης και του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) για τον οδηγό αλλά και το αυτοκίνητο. Επιπλέον προβλέπεται ότι ειδικά για τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. «Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, ο συνοδός λογίζεται και αυτός ως οδηγός και υπόκειται στους προβλεπόμενους ελέγχους.
  • Στο άρθρο 4 της Απόφασης προβλέπεται για τους οδηγούς και τους συνοδούς αυτών η υποχρέωση τοποθέτησης του διακριτικού σήματος «Σ» στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υαλοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια από τους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.
  • Τέλος στην Απόφαση προσαρτάται Υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΑ) του εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης, το οποίο θα χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ. στους ενδιαφερόμενους για οδήγηση με συνοδό. Στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφεται με έντονα γράμματα η φράση «Οδήγηση υποχρεωτικά με συνοδό μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Η οδήγηση με συνοδό επιτρέπεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του οδηγού και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς συνοδό εντός της ελληνικής επικράτειας.».

Σύμφωνα με την Απόφαση ο δικαιούχος θα διασυνδέεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) στον διαδικτυακό τόπο «https://prosorini-adeia-odigisis. yme.gov.gr» για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντάς την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την ως αρχείο μορφότυπου pdf σε κατάλληλο μέσο (όπως έξυπνο τηλέφωνο).


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας