ΕΑΕΕ: 862.201 (+4%) τα ενεργά ατομικά συμβόλαια υγείας το 2021

2056
υγεία

Η Επιτροπή Υγείας της ΕΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της καλύτερης δυνατής πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Υγείας, επανέλαβε, για μία ακόμη χρονιά, την ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις καλύψεις εξω-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για τα στατιστικά στοιχεία Ασφαλίσεων Υγείας 2021, τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας, το 2021, ξεπέρασαν τις 862 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε σημαντική μείωση της τάξης του 9%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε, αντίστοιχα, η μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το 2021 σε σχέση με το 2020, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%.

Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2021 έφθασε τα 5.706, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2020, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 505, μειωμένο δηλαδή κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχο αποτέλεσμα από το συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων αποτέλεσε η περαιτέρω μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 9%.

Πλήθος Ασφαλισμένων: Ενεργών και ακυρωθέντων συμβολαίων

Κατ’ αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων / εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2021.

Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31/12/2021 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας προσέγγισαν το 1,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6% και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων πλησίασαν το 1,3 εκατ., που ισούται με αύξηση 7% σε σχέση με το 2020.

Από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), προκύπτει ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις σημειώνουν μεγαλύτερη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία (54% του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων) σε σχέση με τις ατομικές (46% του συνόλου).

Ακυρωθέντες Ασφαλισμένοι ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων

Το 2021, το πλήθος των ασφαλισμένων των «ακυρωθέντων» συμβολαίων ανήλθε στις 125,5 χιλιάδες στις ατομικές ασφαλίσεις, σημειώνοντας μείωση, δηλαδή, της τάξης του 9% σε σχέση με το 2020. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι των ακυρωθέντων ομαδικών ασφαλίσεων προσέγγισαν τις 86 χιλιάδες, εμφανίζοντας αύξηση 27% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι, από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ασφαλισμένων των «ακυρωθέντων» συμβολαίων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), διαχρονικά, οι ατομικές ασφαλίσεις διεκδικούν το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των «ακυρωθέντων» ασφαλισμένων, το οποίο ειδικά το 2021 αντιστοιχεί σε 59%, με το υπόλοιπο 41% να προέρχεται από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξω-νοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2021 από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα €589 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 10%, έφθασαν τα €180 εκατ., αντιστοιχώντας στο 31% των συνολικών πληρωθεισών αποζημιώσεων Υγείας το 2021. Αντιθέτως, οι αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, αντιστοιχώντας στο 69% των συνολικών, εμφάνισαν οριακή μείωση της τάξης του 1%, προσεγγίζοντας τα €409 εκατ. το 2021.

i. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συνολικά κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή και Εξω-νοσοκομειακή

Από το ποσό των €589 εκατ. των συνολικών αποζημιώσεων του 2021, το 92% αυτού, το οποίο ισούται με €543 εκατ., αφορούσε αμιγώς σε νοσοκομειακές καλύψεις των ατομικών και των ομαδικών (αθροιστικά) ασφαλίσεων Υγείας. Σε σχέση με το 2020, οι συνολικά πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις σημείωσαν οριακή αύξηση 1%.

Συνεπώς, μόλις 8% του συνόλου των πληρωθεισών αποζημιώσεων, που ισούται με €46 εκατομμύρια, αφορούσε σε εξω-νοσοκομειακές καλύψεις (ατομικές και ομαδικές). Το δε ποσό των συνολικά πληρωθεισών εξω-νοσοκομειακών αποζημιώσεων εμφανίστηκε αυξημένο κατά 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

ii. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ατομικών κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή και Εξω-νοσοκομειακή

Όπως προαναφέρθηκε, το 2021 οι συνολικές αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, εμφάνισαν οριακή μείωση της τάξης του 1% σε σύγκριση με το 2020, φθάνοντας τα €409 εκατ. Το 95% εξ αυτών, δηλαδή €390 εκατ., αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν μείωση 2% σε σύγκριση την προηγούμενη χρονιά. Οι δε εξω-νοσοκομειακές αποζημιώσεις ανήλθαν σε €19 εκατ. το 2021, αυξημένες, δηλαδή, κατά 5% σε σχέση με το 2020.

iii. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ομαδικών κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή» και Εξω-νοσοκομειακή

Το 2021 οι συνολικές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας έφθασαν τα €180 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2020. Από το ποσό αυτό, €153 εκατ., δηλαδή το 85% των συνολικών ομαδικών αποζημιώσεων, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €27 εκατ., που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών ομαδικών, κατεβλήθη για εξω-νοσοκομειακές καλύψεις. Τόσο οι νοσοκομειακές, όσο και εξω-νοσοκομειακές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων κατέγραψαν αύξηση 10% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη τους το προηγούμενο έτος.

iv. Πληρωθείσες Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις κατά είδος δαπάνης: «Αμοιβές Ιατρών» και «Λοιπά Νοσοκομειακά Έξοδα»

Από την περαιτέρω ανάλυση των συνολικών (άθροισμα ατομικών και ομαδικών) νοσοκομειακών αποζημιώσεων του 2021 που αφορούν σε έξοδα (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδοματικών αποζημιώσεων), προκύπτει ότι αυτές επιμερίζονται κατά ποσοστό 27% σε αμοιβές ιατρών και κατά 73% στις λοιπές δαπάνες νοσηλείας.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροEurolife FFH: Ασφαλιστικά προγράμματα και λύσεις για ΜμΕ
Επόμενο άρθροAffidea: Ολοκληρωμένος προληπτικός έλεγχος για άνδρες