Μελέτες

€12,8 δισ. τα ασφαλισμένα κεφάλαια του κλάδου Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων το 2019

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον κλάδο ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων καταγράφει η έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ, μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών μελών της και αφορά το 2019.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 18 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 80% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 59.730 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2019, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2020.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα €12,8 δισ.

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2019 δηλώθηκαν 860 ζημιές εντός του 2019. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €1,5 εκατ. εντός του 2019, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2019 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €1,9 εκατ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (58,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου). Ακολουθούν οι μεσίτες ασφαλίσεων, που εισέφεραν το 17,9% της παραγωγής. Τα Τα Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας διαμεσολάβησαν για το 7,8% της παραγωγής, ενώ οι Απευθείας πωλήσεις εισέφεραν το 6,26% της παραγωγής. Από το Bancassurance προήλθε μόλις το 1,17% της παραγωγής. Τέλος, οι Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας συνεργασίας εισέφεραν το 8,49% της παραγωγής.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας