Πάνω από ενάμισης χρόνος χρειάστηκε για να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα 13/2022 – ΦΕΚ 30/Α/25-2-2022, το οποίο εξειδικεύει τους παράγοντες και δείκτες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας (άρθρο 268 του Ν. 4738/2020).

To Προεδρικό Διάταγμα ορίζει, μεταξύ άλλων, Ενιαίο Δείκτη Υγείας (Άρθρο 1, παρ. 3), με βάση τον οποίο δύναται να αναπροσαρμόζονται ετησίως τα ασφάλιστρα σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.

Στο Άρθρο 2 ορίζονται τα στοιχεία και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΔΥ και ειδικότερα:

«(α) Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα των περ. β’ έως ζ’ είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.

(β) H ηλικία των ασφαλισμένων και των αποζημιούμενων.

(γ) Οι ημερομηνίες ισχύος των αντίστοιχων ασφαλίσεων.

(δ) Οι ημερομηνίες αναγγελίας των περιστατικών για τα οποία καταβλήθηκε αποζημίωση.

(ε) Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

(στ) Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την συνεισφέρουσα εταιρία για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

(ζ) Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση Αποζημίωσης».

Το Άρθρο 3 προβλέπει ότι «για τον υπολογισμό του ΕΔΥ λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου που αντλούνται από το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων με μακροχρόνια ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα και από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις όλων των συνεισφερουσών επιχειρήσεων. Τα δεδομένα εισόδου περιλαμβάνουν τα στοιχεία και τους παράγοντες αναπροσαρμογής μακροχρονίων συμβάσεων ασφάλισης υγείας».

Στο Άρθρο 4 ορίζεται η διαδικασία υπολογισμού και δημοσιοποίησης του ΕΔΥ. Όπως αναφέρεται «η παροχή των δεδομένων εισόδου πραγματοποιείται σε αυστηρά ανωνυμοποιημένη βάση, ώστε να δια σφαλίζεται πλήρως ότι δεν είναι δυνατή η διάγνωση της ταυτότητας των ασφαλισμένων».

Ειδικότερα η παρ. 4. προβλέπει ότι «ο διαχειριστής του ΕΔΥ εξάγει τον ΕΔΥ εντός χρονικής περιόδου τεσσάρων μηνών από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 3, δηλαδή μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους. Ο διαχειριστής του ΕΔΥ ενημερώνει επ’ αυτού τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συνυποβάλλει έκθεση με την διαδικασία υπολογισμού και τον υπολογισμό του ΕΔΥ. Ο ΕΔΥ δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Στο Άρθρο 5 ορίζονται οι αρχές διαχείρισης των δεδομένων εισόδου και μεθοδολογία εξαγωγής του ΕΔΥ, ενώ στο Άρθρο 6 ο εποπτικός ρόλος της αρμόδιας αρχής σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης του ΕΔΥ.

Το διάταγμα καθορίζει επίσης (Άρθρο 10):

  • τα συστήματα και τους ελέγχους των συνεισφερουσών επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων εισόδου, τα οποία συνεισφέρουν στον διαχειριστή του ΕΔΥ, καθώς επίσης
  • τους εσωτερικούς μηχανισμούς και διαδικασίες του διαχειριστή του ΕΔΥ για: τον εντοπισμό και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, τη διαρκή εποπτεία των διαδικασιών συνεισφοράς δεδομένων εισόδου, τον έλεγχο των δεδομένων αυτών, την τήρηση αρχείων σχετικά με τα δεδομένα εισόδου, και τη διαχείριση καταγγελιών.

Να θυμίζουμε ότι η περίφημη τροπολογία Γεωργιάδη, όπως έμεινε στην …ιστορία, ψηφίστηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 και υποσχόταν να λύσει το χρόνιο πρόβλημα των καταχρηστικών αυξήσεων προς όφελος των καταναλωτών, καθιερώνοντας ηλικιακούς και άλλους δείκτες που θα ήταν«σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη».

Αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα εδώ

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι ασφαλιστικές “κρύβουν” τις Αναπροσαρμογές Ασφαλίστρων Υγείας;

Θα λύσει τα προβλήματα η τροπολογία για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων;

Τι λέει η ΕΚΠΟΙΖΩ για την τροπολογία αναπροσαρμογής ασφαλίστρων υγείας


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕπαγγελματικά Ταμεία & Ιδιωτική Ασφάλιση: Κοινά προβλήματα και προοπτικές
Επόμενο άρθροAffidea: Προληπτικός έλεγχος μαστού με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας