Δημοσιεύτηκαν τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα για το ξέπλυμα χρήματος

1487

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 14 Μαΐου, τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό σχετικά με τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα που αφορούν κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε τρίτες χώρες

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός συμπληρώνει την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΑMLD5) όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν καθώς και τον τύπο των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για το μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες χώρες.

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός προβλέπει επιπρόσθετα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά κινδύνους από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε τρίτη χώρα στην οποία η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο υποκαταστημάτων ή σε θυγατρικές με πλειοψηφική συμμετοχή που αποτελούν τμήμα ομίλων και έχουν εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα (νόμος 4557/2018, άρθρο 36 σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου που έχει ενσωματώσει το άρθρο 45 της οδηγίας 2015/849).

Η εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού θα ξεκινήσει από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Προηγούμενο άρθροERGO: Εισιτήριο στην ομάδα της Θεσσαλίας για τον Μαραθώνιο της Αθήνας
Επόμενο άρθροΗ σημασία των big data analytics στους κλάδους αυτοκινήτων και υγείας