Άρθρα

Δήμος Πολυμενίδης: Απαιτητικό αλλά με πολλαπλά οφέλη το IFRS 17

Του Δήμου Πολυμενίδη, CFO της ERGO

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 (IFRS 17) είναι ένα νέο πρότυπο που εφαρμόζεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και έρχεται να αντικαταστήσει τον πρόδρομό του, το ΔΠΧΑ 4. Το IFRS 17 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ασφαλιστικών εταιρειών που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια. Επίσης, το IFRS 17 εισάγει, για πρώτη φορά, έναν ενιαίο τρόπο αποτίμησης για όλα τα είδη των ασφαλιστικών καλύψεων, εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στην απεικόνιση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και καθιστά τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών συγκρίσιμες, τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτές εταιρειών από άλλους κλάδους της οικονομίας.

Το IFRS 17 εισάγει την απαίτηση, να λογιστικοποιούνται με συνέπεια όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα λογιστικοποιούνται στις τρέχουσες αξίες και όχι στο ιστορικό κόστος και, επομένως, θα καταργηθεί η ισχύουσα πρακτική, να χρησιμοποιούνται δεδομένα μόνο κατά την ημερομηνία σύναψης ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Παράλληλα, το IFRS 17 βελτιώνει και την ποιότητα της οικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται μέσω των αντίστοιχων καταστάσεων. Ένα εξίσου σημαντικό, νέο πεδίο πληροφοριών, αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κέρδη ή οι ζημιές αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διαχωρισμένα σε ασφαλιστικές ή επενδυτικές δραστηριότητες αλλά και σε τρέχοντα ή μελλοντικά. Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αναδεικνύει την πηγή των οικονομικών αποτελεσμάτων και στην πραγματικότητα ελέγχει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των εταιρειών. Τέλος, το νέο πρότυπο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση των ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαμβάνει η εταιρεία με την έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, κλείνοντας έτσι την απόσταση μεταξύ των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των Οικονομικών καταστάσεων αποτίμησης φερεγγυότητας που καταρτίζονται στο πλαίσιο του Solvency II.

Απαιτητικό το στάδιο προετοιμασίας

Η πολυπλοκότητα του νέου Προτύπου, ο χρόνος, η προσπάθεια, αλλά και οι πόροι, ανθρώπινοι και μη, που απαιτήθηκαν για την εφαρμογή του IFRS 17, μας οδήγησε σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με ξεκάθαρα βήματα, έτσι ώστε να φέρουμε σε πέρας ένα πολύ απαιτητικό έργο.

Όσον αφορά την προετοιμασία για την εφαρμογή του IFRS 17, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση και, παράλληλα, μια μοναδική εμπειρία, καθώς οι ομάδες κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο, το οποίο θα επιδρά σημαντικά στη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών στις επόμενες δεκαετίες. Οι ομάδες έργου κλήθηκαν να δημιουργήσουν νέα αναλογιστικά μοντέλα, να αναθεωρήσουν και να μεταβάλλουν υφιστάμενες διαδικασίες, να αλλάξουν δομές και υφιστάμενους ελέγχους και, γενικότερα, να σχεδιάσουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, βασιζόμενο στην υψηλή αυτοματοποίηση και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.

Αφιερώσαμε χρόνο, κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό για την εφαρμογή του. Αξιολογήσαμε έγκαιρα τις επιπτώσεις του νέου Προτύπου στα ασφαλιστικά μας χαρτοφυλάκια, προσδιορίσαμε τις επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους και στους Χρηματοοικονομικούς και λοιπούς δείκτες και, τέλος, προετοιμάσαμε τα πληροφοριακά μας συστήματα για την εκτέλεση των υπολογισμών αλλά και την προσαρμογή τους στο νέο Πρότυπο. Στην ERGO Ασφαλιστική, με την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία τόσο στην παροχή μιας ενιαίας πλατφόρμας υπολογισμού των ασφαλιστικών υποχρεώσεων βάσει του νέου Προτύπου, όσο και στην έγκαιρη, θεωρητική και πρακτική, εκπαίδευση των στελεχών της και στην εξοικείωσή τους με τη νέα πλατφόρμα υπολογισμού των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ποιους τομείς της ασφαλιστικής επιχείρησης επηρεάζει

Το IFRS 17 αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων 20 ετών για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν πλήρως τις Χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι φέρνει σημαντικές καινοτομίες και βελτιώσεις. Όπως είπα και πιο πάνω, το πρότυπο αυτό εισάγει έναν ενιαίο τρόπο αποτίμησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όλα τα είδη των ασφαλιστικών καλύψεων και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λογιστική τους απεικόνιση, καθιστώντας τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συγκρίσιμες, τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτές άλλων εταιρειών, εκτός του ασφαλιστικού κλάδου. Οι αλλαγές αυτές επιφέρουν και ένα σημαντικό και πολυδιάστατο κόστος συμμόρφωσης για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το κόστος αυτό σχετίζεται κατ’ αρχήν με τη δημιουργία και τη διαχείριση περίπλοκων λογιστικών και αναλογιστικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά για τους απαιτούμενους υπολογισμούς.

Το IFRS 17 παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά: με τον συνδυασμό της τρέχουσας μέτρησης των μελλοντικών ταμειακών ροών με την αναγνώριση του κέρδους κατά την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης. με την παρουσίαση αποτελεσμάτων ασφαλιστικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των εσόδων από ασφάλιση) χωριστά από τα έσοδα ή τα έξοδα χρηματοδότησης και απαίτηση από μια οικονομική οντότητα να κάνει μια επιλογή λογιστικής πολιτικής για την αναγνώριση όλων των εσόδων ή εξόδων χρηματοδότησης ασφάλισης στα αποτελέσματα ή για την αναγνώριση μέρους αυτών των εσόδων ή εξόδων στα άλλα συνολικά έσοδα.

Ωστόσο, η σημαντικότερη πρόκληση αφορά στην αναθεώρηση της ίδιας της θέσης των ασφαλιστικών εταιρειών στον οικονομικό στίβο, καθώς το νέο πρότυπο θα αλλάξει ριζικά τόσο την οικονομική αποτίμηση όσο και την τιμολογιακή πολιτική τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ένα μεγάλο μέρος του ασφαλιστικού οργανισμού επηρεάζεται άμεσα από την εφαρμογή του νέου προτύπου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα αναφέρω πως η Ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, η Τιμολόγηση, η Αναλογιστική λειτουργία, η Μηχανογράφηση, η Λογιστική, οι Χρηματοοικονομικές αναφορές, το Controlling, η Διοίκηση και τελικώς οι Μέτοχοι είναι τομείς που επηρεάζονται, τόσο ως προς τη λειτουργία της εταιρείας και την ορθή εφαρμογή του IFRS 17, όσο και ως προς τη λήψη αποφάσεων.

Έχοντας ήδη σαφή εικόνα για τα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου προτύπου, ο Όμιλος της ERGO προχώρησε στη δημιουργία των απαραίτητων δομών, που θα της επιτρέψουν να είναι έτοιμη για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεών της διεθνώς, σύμφωνα με το IFRS 17. Σε αυτή την προσπάθεια, βέβαια, διέθετε το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που της εξασφαλίζει η υποστήριξη ενός παγκόσμιου οργανισμού, με σημαντικό αποτύπωμα σε τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους. Η Munich Re είναι ένας οργανισμός που εδώ και δεκαετίες δεν παύει να εξελίσσεται και να ανοίγει νέους δρόμους για την ασφαλιστική αγορά. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, παρά να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά και σε αυτή την πρόκληση.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του IFRS 17

Τα οφέλη της εφαρμογής του IFRS 17 είναι πολύ σημαντικά και αφορούν τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως οι ασφαλισμένοι, οι μέτοχοι και οι επενδυτές. Η προσαρμογή των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στο νέο πρότυπο φέρνει μεγαλύτερη διαφάνεια, διεύρυνση της παρεχόμενης πληροφόρησης με σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και καλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως.

Οι αλλαγές θα προστατεύσουν περισσότερο τους καταναλωτές και θα διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παραμείνουν ακλόνητες, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται καλύτερα για την οικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

Η οικονομική ισχύς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, που θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη μελλοντικούς κινδύνους και θα είναι λιγότερο ευαίσθητη στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Τέλος, οι επενδυτές θα μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική ευρωστία αλλά και τη μελλοντική κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω ενός ενιαίου πλαισίου σύγκρισης, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμικό επενδυτή στις διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, είναι συστημικός ο ρόλος τους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας