Εταιρείες

Διεθνείς & ευρωπαϊκές εξελίξεις για την κάλυψη του κινδύνου της πανδημίας

Η ΕΑΕΕ με εγκύκλιό της, στις 17 Σεπτεμβρίου, ενημέρωσε τα μέλη της για τις τελευταίες εξελίξεις που διενεργούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την κάλυψη του κινδύνου της πανδημίας.

Ειδικότερα:

Α. Σε επίπεδο ΕIOPA

Στις 27 Ιουλίου η EIOPA δημοσίευσε κείμενο με θέμα «κοινές λύσεις ανθεκτικότητας για την  αντιμετώπιση πανδημιών (Issues paper on shared resilience solutions for pandemics – staff paper)». Έκτοτε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ροή εργασιών των ενδιαφερομένων μερών για το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της Insurance Europe, ήταν σε μεγάλο βαθμό ανενεργή. Σε πρόσφατη μάλιστα συνομιλία της ΙΕ με την ΕIOPA, o Πρόεδρος της τελευταίας, Gabriel Bernardino δήλωσε ότι θα ήθελε να προχωρήσει βαθύτερα στο θέμα των λύσεων που εντοπίζονται στο σχετικό κείμενο της EIOPA αλλά για να πράξει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρξει και η αντίστοιχη πολιτική βούληση. Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος της ΕIOPA με επιστολή του ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τη γερμανική Προεδρία να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο θέμα της αντιμετώπισης των κινδύνων της πανδημίας.

Το κείμενο που δημοσίευσε η ΕIOPA εντοπίζει θέματα και επιλογές που αφορούν στη διαμόρφωση κοινών λύσεων ανθεκτικότητας σχετικά με τον κίνδυνο διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πανδημίας. Στο κείμενο αυτό η EIOPA τονίζει επιλογές που θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να θέτει στο στάδιο αυτό κάποια συγκεκριμένη πορεία δράσης ούτε να θεωρεί απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο αυτό.

Στο κείμενο αυτό κρίσιμα στοιχεία για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι των κινδύνων της πανδημίας θεωρούνται τα εξής:

  • Η κατάλληλη εκτίμηση του κινδύνου NDBI (Non Damage Business Interruption). Είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε σχετικά στοιχεία και εργαλεία μοντελοποίησης του κινδύνου στο πλαίσιο της πανδημίας.

Προτείνεται η δημιουργία EU expert group με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη και διαμόρφωση νέων εργαλείων εκτίμησης του κινδύνου αυτού (μοντελοποίηση του κινδύνου).

  • Η πρόληψη του κινδύνου. Κάποια μέτρα πρόληψης ανήκουν στη δικαιοδοσία του δημόσιου τομέα και αφορούν στη συνέχιση των επιχειρηματικών εργασιών και στην πρόληψη στον κλάδο της υγείας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Ωστόσο και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην εμπέδωση των μέτρων πρόληψης (πχ ενημέρωση των πελατών με στόχο την εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση των κινδύνων της πανδημίας ή μείωση στα ασφάλιστρα στο πλαίσιο της πρόληψης του κινδύνου) τα οποία θα ενισχύσουν αυτά του δημόσιου τομέα.

Προτείνεται να αποτυπωθεί η χρήση των μέτρων πρόληψης στο ύψος των ασφαλίστρων καθώς και στους όρους για την κάλυψη NDBI καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας για τον συντονισμό του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη διαμόρφωση των μέτρων πρόληψης.

  • Σχεδιασμός προϊόντος. Η ασφάλιση ΝDBI δεν παρέχεται συνήθως από τις ευρωπαϊκές αγορές και ειδικά η ασφάλιση NDBI για τον κίνδυνο της πανδημίας γενικά εξαιρείται.

Προτείνεται η παροχή απλής κάλυψης NDBI έναντι του κινδύνου της πανδημίας με διαφανείς όρους. Επίσης, προτείνεται η προσφορά παραμετρικής κάλυψης για τους κινδύνους NDBI έναντι του κινδύνου της πανδημίας.

  • Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μια κοινή λύση ανθεκτικότητας θα περιελάμβανε τη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς του εναπομείναντος κινδύνου μεταξύ των διαφορετικών στρωμάτων των κατόχων του κινδύνου.

Προτείνεται υποχρεωτική κάλυψη NDBI σε όλη την Ευρώπη, η θέσπιση εθνικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών Pools, η ανάπτυξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας κοινής λύσης ανθεκτικότητας κα.

Β. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συστήνεται ομάδα εργασίας με στόχο την αναζήτηση λύσεων για την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής προστασίας έναντι των καταστροφών από μελλοντικές πανδημίες. Στην ομάδα αυτή θα συμμετέχει και η EIOPA.

To έργο της ομάδας εργασίας θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες περιοχές:

  • στην πραγματική ανάγκη για προστασία με τη μορφή ΝDΒΙ καθώς και στην έκταση του κενού προστασίας (protection gap),
  • στη δυνατότητα (capacity) του ιδιωτικού τομέα να ασφαλίσει μεγάλους κινδύνους, όπως οι πανδημίες,
  • στον πιθανό ρόλο των εθνικών δημόσιων τομέων (σε δεύτερο επίπεδο προστασίας έναντι των συνεπειών γεγονότων όπως το lock-down),
  • σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους που δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ασφαλιστικές και χρηματοδοτικές λύσεις σε καιρούς κρίσης,
  • σε συντονισμένα μέτρα πρόληψης για τη συνέχιση των επιχειρηματικών εργασιών και την πρόληψη στον κλάδο υγείας που θα μπορούσε να περιορίσει τις οικονομικές συνέπειες μιας πανδημίας αλλά και τις συνέπειες στην ευημερία.

Γ. Σε επίπεδο OECD

Στις 4 Σεπτεμβρίου ο OECD δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “responding to the COVID-19 and pandemic  protection gap in insurance».

Η έκθεση αποτελεί μία επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κάλυψη NDBI θα μπορούσε να παρέχεται με την υποστήριξη των κυβερνήσεων καθώς και κάποιες εκτιμήσεις απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου προγράμματος.

Η έκθεση περιγράφει τα χαρακτηριστικά του κινδύνου της πανδημίας και καταγράφει προτεινόμενα προγράμματα ασφάλισης έναντι του κινδύνου της πανδημίας (λύσεις που συζητούνται και προτείνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ καθώς και το κείμενο εργασίας της EIOPA). Στο παράρτημα καταγράφονται τα υπάρχοντα προγράμματα ασφάλισης έναντι των καταστροφικών κινδύνων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας