Κύπρος

Ανακλήθηκε η άδεια της Liberty Life Insurance στην Κύπρο

Την ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Limited ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει η κα Τώνια Τσαγγάρη, Αν. Έφορος Ασφαλίσεων, αναφέρονται τα εξής:

«Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 153 (1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 έως 2020 («ο Νόμος»), η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με απόφασή της ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της πιο πάνω εταιρείας με αριθμό 126, από τις 23/10/2020, με βάση το άρθρο 151 (1) (γ) του Νόμου, λόγω της μη συμμόρφωσης της εταιρείας ως προς την υποχρέωσή της για υποβολή πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της εποπτείας.

Η εταιρεία είναι κυπριακή ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον κλάδο Ατυχημάτων και Ασθενειών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318 (2) του Νόμου, η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Νόμου δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της.

Η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με βάση της εξουσίες που της παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 151 (5) του Νόμου, για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των ασφαλισμένων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της Liberty Life Insurance Public Company Ltd, έκρινε απαραίτητο να παραχωρήσει στην εταιρεία ειδική άδεια, κατά τον καθορισμένο τύπο Ε.Α. 14, αποκλειστικά για τη συνέχιση των σε ισχύ υφιστάμενων συμβολαίων, τον διακανονισμό των εκκρεμουσών απαιτήσεων και για να συνεχίσει να εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή ασφάλιστρα και να ικανοποιεί τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, κατά τον συνήθη τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας