Σε διάλυση και εκκαθάριση η «Κούμπας Α.Ε. Συμμετοχών»

263

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί, στις 26-01-2016, η «Κούμπας Α.Ε. Συμμετοχών». Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα, όπως ανακοινώθηκαν από την Εταιρεία:

 

«Θέμα 1ο: Διάλυση της Εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση.

Προτείνεται η διάλυση και εν συνεχεία η θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας, καθώς τα τελευταία πέντε έτη η δραστηριότητα της εταιρείας έχει περιορισθεί, πέραν της διαχείρισης των υφισταμένων επενδύσεων, στην προώθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνταν για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τον βασικό πιστωτή της (MARFIN POPULAR BANK LTD/CYPRUS POPULAR BANK LTD/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.). Στόχος της διοίκησης ήταν μέχρι σήμερα η επίλυση του προβλήματος της ρευστότητας που αντιμετώπιζε η εταιρεία μετά και τη σημαντική και συνεχώς επιδεινούμενη μείωση της αξίας των επενδύσεών της και την ανεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης με το βασικό πιστωτή της, η οποία θα διασφάλιζε στο μέτρο του δυνατού τα συμφέροντα και των δυο πλευρών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα τα οποία συνηγορούν στην απόφαση της Γ.Σ. για διάλυση της Εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση, έχουν ως εξής:

Συσσωρευμένες ζημιές και αρνητικά ίδια κεφάλαια: Η Εταιρεία έχει σημειώσει επί σειρά ετών σημαντικής έκτασης ζημιές, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στη μείωση της αξίας των επενδύσεών της σε μετοχές, συμμετοχές και ακίνητα ως συνέπεια των συνεχών δυσμενών εξελίξεων τόσο στις κεφαλαιαγορές όσο και την κτηματαγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 να παρουσιάζουν αρνητική καθαρή θέση 123,2 εκατ. € και 120,5 εκατ. €, αντίστοιχα.

Αδυναμία κάλυψης των όρων των δανειακών συμβάσεων: Οι συμβάσεις που σχετίζονται με τις δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους για τα ελάχιστα επίπεδα κάλυψης των πιστώσεων με περιουσιακά στοιχεία. Τα επίπεδα κάλυψης αυτά, λόγω της μείωσης στην αξία των επενδύσεων, δεν έχουν επιτευχθεί. Έτσι, το γεγονός της μη τήρησης των όρων των δανειακών συμβάσεων από πλευράς της εταιρείας, οδήγησε στην καταγγελία από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τηςσύμβασης του αλληλόχρεου λογαριασμού της Εταιρείας με υπόλοιπο 22 εκατ. €, το οποίο κατέστη άμεσα απαιτητό και του ομολογιακού της δανείου με υπόλοιπο 85,3 εκατ. €, το οποίο ομοίως κατέστη άμεσα απαιτητό. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατήγγειλε λόγω λήξης της συμβατικής του διάρκειας, το ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας με υπόλοιπο 28,8 εκατ. €, που κατέστη άμεσα απαιτητό.

Ανεπάρκεια ταμειακών ροών για κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η Εταιρεία δεν δύναται να ικανοποιήσει πλέον ούτε τις τρέχουσες ανάγκες της λόγω του ότι τα όποια νέα έσοδά της (μερίσματα και τόκοι) παρακρατώνται απευθείας από την Τράπεζα σε δεσμευμένο λογαριασμό έναντι των οφειλών της.

 

Θέμα 2ο: Διορισμός εκκαθαριστών

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προτείνεται ο διορισμός δύο εκκαθαριστών, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας τις εργασίες της εκκαθάρισης».

Προηγούμενο άρθρο“Κομψή” καταγγελία της ΕΕΑΕ εναντίον της ΔΕΙΑ
Επόμενο άρθροΣυγκέντρωση Ζημιωθέντων από την ΑΣΠΙΣ