Διεθνή

Πράσινη Βίβλος για την ασφάλιση κατά φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας της Ευρώπης έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 16 Απριλίου συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, που αποτελείται από δύο μέρη: τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία καθορίζει ένα πλαίσιο και μηχανισμούς για την αναβάθμιση της ετοιμότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και ένα συναφές μέτρο, την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ασφάλιση κατά φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή. H συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση εγκαινιάζει μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα και τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ασφαλιστικών επιλογών κατά του κινδύνου καταστροφών. 

Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εκτιμηθεί κατά πόσον η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να είναι κατάλληλη ή να δικαιολογείται, ώστε να βελτιωθεί η αγορά των ασφαλίσεων κατά του κινδύνου καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα, η εν λόγω διαδικασία θα διευρύνει επίσης τη βάση γνώσεων και θα συμβάλει στην προώθηση της ασφάλισης ως εργαλείου για τη διαχείριση των καταστροφών και, επομένως, στη στροφή προς μια γενική νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων καταστροφών και άμβλυνσης των συνεπειών τους.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος κ. Michel Barnier, αρμόδιος σε θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών: «Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές παρουσιάζουν αύξηση, ενώ δεν αξιοποιείται πλήρως η ικανότητα του ασφαλιστικού τομέα για ασφάλιση έναντι αυτών. Πρέπει να διερευνηθούν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να γεφυρωθεί το κενό ασφάλισης, παράλληλα με τα συνήθη μέσα πρόληψης και τους τρόπους ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η παρούσα Πράσινη Βίβλος εγκαινιάζει μια σημαντική συζήτηση σχετικά με τα προαναφερόμενα ζητήματα και θα μας επιτρέψει επίσης να σχηματίσουμε πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στα διάφορα κράτη μέλη».

Η Επίτροπος κα Kristalina Georgieva, αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων, δήλωσε από την πλευρά της τα εξής: «Οι καλά σχεδιασμένες πολιτικές ασφάλισης μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως βασισμένα στην αγορά μέσα για την αποθάρρυνση της επικίνδυνης συμπεριφοράς και την προώθηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων, καθώς και για την ενσωμάτωση της θωράκισης έναντι των καταστροφών στις οικονομικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις».

Σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2013. Αφού η Επιτροπή εξετάσει τις απαντήσεις που θα λάβει, θα αποφασίσει σχετικά με την πιο ενδεδειγμένη συνέχεια, η οποία θα μπορούσε να λάβει διάφορες μορφές, νομοθετικού και μη χαρακτήρα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας