Διαμεσολαβούντες

Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί παροχή στοιχείων

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, με υπογράφουσα-αρμοδία την κα Μαρία Κρητικού, απέστειλε προς όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες επείγουσα εμπιστευτική κλήση. Ζητά από τις εταιρείες την παροχή στοιχείων σχετικά με καταγγελίες συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουν γνωστοποιηθεί στη ΔΕΙΑ από την ημερομηνία ανάληψης των αρμοδιοτήτων της μέχρι σήμερα. 

Η κλήση αφορά την εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος γνωστοποίηση  προς τη ΔΕΙΑ, εκ μέρους της κάθε εταιρείας, συγκεκριμένων στοιχείων, εφόσον οι καταγγελίες των συμβάσεων αφορούν στην παρακράτηση ασφαλίστρων εκ μέρους των συνεργατών και εφόσον οι εν λόγω οφειλές από ανείσπρακτα ασφάλιστρα εξακολουθούν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει.

Τα στοιχεία που ζητά η ΔΕΙΑ συμπεριλαμβάνουν το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ των συγκεκριμένων συνεργατών καθώς και την τελευταία γνωστή έδρα τους. Επίσης αντίγραφα των συμβάσεων διαμεσολάβησης με τους εν λόγω οφειλέτες, τα υφιστάμενα ποσά οφειλής αναλυτικά ανά κλάδο και ανά ασφαλιστήριο. Η ΔΕΙΑ ζητά ακόμα αντίγραφα τυχόν ομολογίας οφειλής ή ιδιωτικού συμφωνητικού για το διακανονισμό οφειλής ή δικαστικών αποφάσεων που τυχόν αφορούν τις εν λόγω περιπτώσεις. 

Για όσες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εξοφληθεί ήδη πλήρως και ολοσχερώς, θα πρέπει να προσκομίσουν στη ΔΕΙΑ κάθε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας