Εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο της ΕΕ η οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

232

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 14 Δεκεμβρίου την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IDD), που θεσπίζει νέους κανόνες στη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και βελτιώνει την προστασία των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων.

Η οδηγία επιδιώκει:

  • να βελτιώσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις των retail ασφαλίσεων, κατά τρόπο που θα διευκολύνει την ενοποίηση της αγοράς
  • να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των διανομέων των ασφαλιστικών προϊόντων
  • να ενισχύσει την προστασία των ασφαλισμένων, ιδίως όσον αφορά στα προϊόντα ασφάλισης ζωής που έχουν επενδυτικό χαρακτήρα.

Το κείμενο αναδιατυπώνει και καταργεί την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και διευκρινίζει ορισμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

Οι διαμεσολαβητές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Πράκτορες, μεσίτες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν όλοι να συμμετάσχουν, αν και η διανομή διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα οδηγία έχει ως στόχο:

  • την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα κανάλια διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αναλογικών απαιτήσεων για εκείνους που πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
  • τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την άμβλυνση των συγκρούσεων συμφερόντων
  • την ενίσχυση των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των βασικών διατάξεων
  • την ενίσχυση της καταλληλότητας και της αντικειμενικότητας των ασφαλιστικών συμβουλών
  • τη διασφάλιση ότι τα επαγγελματικά προσόντα των πωλητών ταιριάζουν με την πολυπλοκότητα των προϊόντων που πωλούν
  • την αποσαφήνιση της διαδικασίας διασυνοριακής πρόσβασης στην αγορά.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των χρηματοπιστωτικών τομέων, η οδηγία λαμβάνει υπόψη τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη βιομηχανία κινητών αξιών, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να επιβάλλουν αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ.

 

Τι λέει η BIPAR

Η BIPAR, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες και χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, χαιρέτισε την έγκριση της IDD, καθώς, όπως σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση, αυτή θα επιτρέψει στους πελάτες να λαμβάνουν σαφείς και ουσιαστικές πληροφορίες, ώστε να μπορούν να πάρουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ασφάλισή τους.Παράλληλα, ωστόσο, εκφράζει και κάποιους προβληματισμούς, που έχουν να κάνουν περισσότερο με την εφαρμογή της Οδηγίας.

Ο κ. NicDeMaesschalck, Δ/ντής της BIPAR, δήλωσε σχετικά: «Η IDD ενισχύει τα υφιστάμενα υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού των χρηματοασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των νέων κανόνων θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που το κείμενο αυτό θα υλοποιηθεί».

Η BIPAR χαιρετίζει τη νέα Οδηγία και για το πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της, καθώς αυτή ισχύει επίσης για τις direct πωλήσεις, τους aggregators, τους βοηθητικούς μεσάζοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών, και όσους ασκούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Paul Carty, Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της BIPAR, δήλωσε: «Η BIPAR πιστεύει στην ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους ασφαλισμένους, εξασφαλίζοντάς τους την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών και την προστασία οπουδήποτε και αν αγοράζουν την ασφάλισή τους».

Ο κ. André Lamotte, Πρόεδρος της BIPAR, πρόσθεσε: «Από τη σκοπιά της προστασίας των καταναλωτών, οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της IDD θα μπορούσαν να είναι περισσότερο περιορισμένες. Ο πραγματικός αντίκτυπος των εξαιρέσεων θα πρέπει να αξιολογηθεί όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αρχίσουν να εφαρμόζουν την οδηγία».

 

Να σημειωθεί ότι η οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 30 Ιουνίου 2015. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το κείμενο που συμφωνήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Η απόφαση του Συμβουλίου εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας.
Η ΙDD αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις αρχές Ιανουαρίου. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση και, στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους Δίκαιο. Εν τω μεταξύ, η προετοιμασία από την EIOPA των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και ρυθμιστικών τεχνικών ή εκτελεστικών τεχνικών προτύπων θα έχει ξεκινήσει σε μια ποικιλία θεμάτων (PID, POG, επαγγελματικές απαιτήσεις). Αυτές αναμένεται να εγκριθούν στις αρχές του 2017, και σε κάθε περίπτωση πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη.

Κοινοποιώντας στα μέλη την απόφαση του Συμβουλίου και το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η BIPAR, ο κ. NicDeMaesschalck, Δ/ντής της BIPAR, αναφέρει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια μεταφραστικά προβλήματα των κειμένων (στα Σλοβακικά, τα Τσέχικα και τα Iσπανικά, για παράδειγμα). «Ενημερωθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα κείμενα αυτά δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν και η επίσημη έκδοσή τους θα δημοσιευθεί ως τέτοια. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι αυτά τα μεταφραστικά προβλήματα δεν επηρεάζουν την εφαρμογή της IDD στις αντίστοιχες αγορές τους», αναφέρει ο κ.DeMaesschalck. Η BIPAR καλεί τις εθνικές ενώσεις να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα τα επόμενα δύο χρόνια και τους ζητά να ελέγξουν και πάλι το αγγλικό κείμενο, για το αν η οδηγία έχει μεταφραστεί σωστά και να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα.
Όπως έκανε και με το IMD, η BIPAR θα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εφαρμογή της IDD στα κράτη μέλη της ΕΕ και θα βοηθήσει σε περίπτωση, για παράδειγμα, λανθασμένης εφαρμογής του κειμένου. Αρχές του επόμενου έτους θα στείλει στα μέλη της ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο για το θέμα αυτό, ζητώντας άρθρο-άρθρο να καταγράψουν πώς εφαρμόζεται η IDD στη χώρα τους. Με βάση τις απαντήσεις των μελών της η BIPAR θα εκδώσει τακτική ενημέρωση για την εφαρμογή της IDD στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προηγούμενο άρθροΥδρόγειο Ασφαλιστική: Ηλεκτρονική Ανάληψη Κινδύνων στον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων
Επόμενο άρθροΤαξίδι επιβράβευσης στην Βαρκελώνη για τους συνεργάτες της ERGO