G-SiiS: Οι συστημικά σημαντικοί ασφαλιστικοί όμιλοι παγκοσμίως

387

Οι Allianz SE, American International Group, Inc., Assicurazioni Generali S.p.A., Aviva plc, Axa S.A., MetLife, Inc., Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., Prudential Financial, Inc., Prudential plc είναι οι εννέα παγκόσμιοι ασφαλιστικοί όμιλοι που χαρακτηρίζονται ως συστημικά σημαντικοί από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). 

Η Insurance Europe και η GFIA διατυπώνουν σοβαρές ενστάσεις για την απόφαση.

Στη σχετική ανακοίνωση του FSB αναφέρονται τα εξής:
1. Στις πρόσφατες συνόδους κορυφής, οι ηγέτες των G20 ζήτησαν από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) να αναπτύξει ένα πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση του συστημικού και ηθικού κινδύνου σε συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (SIFIs), και σε πρώτο στάδιο σε κάποια συγκεκριμένα ιδρύματα με παγκόσμια δραστηριότητα (G-SIFIs). Το πλαίσιο της FSB για τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα εγκρίθηκε από τους G20 το Νοέμβριο του 2010.
2. Το Νοέμβριο του 2011, η FSB δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των συστημικών και ηθικών κινδύνων που συνδέονται με SIFIs. Εκείνη την εποχή, η FSB προσδιόρισε, επίσης, μια αρχική ομάδα παγκόσμιων συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-Sibs), χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), στην οποία θα εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα. Ο ??κατάλογος των G-Sibs ενημερώθηκε τελευταία φορά το Νοέμβριο του 2012.
3. Στις 18 Ιουλίου 2013, η Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) δημοσίευσε μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εταιρειών με συστημική σημασία παγκοσμίως (G-SiiS), καθώς και μια σειρά μέτρων που θα ισχύουν γι’ αυτές. Το FSB υιοθέτησε τη μεθοδολογία και τα μέτρα αυτά.
4. Τα μέτρα που θα ισχύσουν για τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις G-SiiS συνάδουν με το πλαίσιο πολιτικής που εκδόθηκε από το FSB, το Νοέμβριο του 2011. Περιλαμβάνουν για κάθε G-SII:
i) Τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού ανάκαμψης και εξυγίανσης, σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά των Αποτελεσματικών Καθεστώτων Εξυγίανσης της FSB, ιδίως:
– τη δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (CMG).
– την ανάπτυξη ενός σχεδίου ανάκαμψης και εξυγίανσης (RRP), συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας.
– τη διεξαγωγή αξιολογήσεων για τη δυνατότητα εκκαθάρισης, στο πλαίσιο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων.
– την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεσμών για διασυνοριακές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών εξυγίανσης.
ii) Ενισχυμένη εποπτεία σε επίπεδο ομίλου, που θα συμπεριλαμβάνει:
l Ο επόπτης του ομίλου να έχει άμεση αρμοδιότητα στις θυγατρικές εταιρείες.
l Ο επόπτης του ομίλου να επιβλέπει την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Συστημικού κινδύνου.
iii) Υψηλότερες Απαιτήσεις για την απορρόφηση ζημιών (HLA) για τις μη αμιγώς ασφαλιστικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση απουσίας ενός παγκόσμιου κεφαλαιακού προτύπου ως βάση, αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε απλές, ανασταλτικές, κεφαλαιακές απαιτήσεις προστασίας για όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των μη ασφαλιστικών θυγατρικών. Οι απαιτήσεις HLA θα πρέπει να πληρούνται μέσω κεφαλαίων υψηλής ποιότητας.
5. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία αξιολόγησης της IAIS και με βάση στοιχεία του 2011, η FSB, σε συνεργασία με την IAIS και τις εθνικές αρχές, έχουν συντάξει έναν αρχικό κατάλογο εννέα ομίλων G-SiiS, στους οποίους θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ανωτέρω μέτρα. Ο κατάλογος των G-SiiS θα επικαιροποιείται ετησίως και θα δημοσιεύεται από την FSB το Νοέμβριο κάθε έτους, με βάση τα νέα δεδομένα, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2014.
6. Η FSB, σε συνεργασία με την IAIS και τις εθνικές αρχές, θα αποφασίσει για την κατάσταση των G-SII μεγάλων αντασφαλιστικών και τα κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου τους τον Ιούλιο του 2014.
7. Οι προθεσμίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων είναι οι εξής:
i) Η εφαρμογή της ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας σε επίπεδο ομίλου, αρχίζει αμέσως.
ii) Θα πρέπει να καθοριστούν μέχρι τον Ιούλιο του 2014 οι Ομάδες Διαχείρισης Κρίσεων (CMGs) για το σύνολο των G-SiiS που εντοπίστηκαν.
iii) Μέχρι το τέλος του 2014 θα πρέπει να αναπτυχθούν και να συμφωνηθούν με τις Ομάδες Διαχείρισης κρίσης τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης (RRP), καθώς και το σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας.
iv) Ως θεμέλιο για υψηλότερες απαιτήσεις απορρόφησης ζημιών για τις G-SiiS, η IAIS θα πρέπει, ως πρώτο βήμα, να δημιουργήσει απλές, ανασταλτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα ισχύσουν για όλες τις δραστηριότητες των Ομίλων, και τις μη ασφαλιστικές, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν μέχρι την επόμενη Σύνοδο των G20 το 2014.
v) Με βάση τις ανωτέρω κεφαλαιακές απαιτήσεις και μετά από δημόσια διαβούλευση, η IAIS θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2015 τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υψηλότερων απαιτήσεων απορρόφησης ζημιών. Αυτές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2019 για τις G-SiiS που θα έχουν εντοπιστεί το Νοέμβριο του 2017.
8. Ένα υγιές κεφαλαιακό και εποπτικό πλαίσιο για τον ευρύτερο ασφαλιστικό τομέα είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η IAIS θα δημιουργήσει, και το FSB θα επανεξετάσει, ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ενός συνολικού, σε επίπεδο ομίλων, εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου για Ασφαλιστικούς Ομίλους με διεθνή δραστηριότητα (AIGs), συμπεριλαμβανομένου και ενός ποσοτικού κεφαλαιακού προτύπου.
Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του πλαισίου θα συμφωνηθεί με την FSB μέχρι το τέλος του 2013.
9. Η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα μέτρα που συνοψίζονται στο σημείωμα αυτό αναφέρονται λεπτομερώς στα ακόλουθα έγγραφα:
i) Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology, IAIS, July 2013. ii) Global Systemically Important Insurers: Policy Measures, IAIS, July 2013. iii) Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, FSB, October 2011. An annex to the Key Attributes on the resolution of systemic insurance groups will be issued for consultation in summer 2013.
iv) Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision, FSB, November 2010, November 2011, November 2012.

Insurance Europe: Ακατάλληλες οι προτάσεις της IAIS και του FSB

«Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από το FSB και την IAIS, για τη δημιουργία της λίστας των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν εντοπιστεί ότι πιθανώς παρουσιάζουν συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένη στο επιχειρηματικό μοντέλο της ασφάλισης». Αυτό υποστηρίζει, με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 19 Ιουλίου, η Insurance Europe, επισημαίνοντας, επίσης, ότι τα μέτρα που προτείνουν το FSB και η IAIS να ισχύσουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν ευθυγραμμίζονται με τους πραγματικούς κινδύνους που ενέχουν αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες.
«Η Insurance Europe υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη χάραξη πολιτικών που θα εξασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, ένα σύστημα που οδηγεί στην αναγνώριση ότι οι ασφαλιστές και όχι συγκεκριμένες δραστηριότητές τους ενέχουν συστημικό κίνδυνο, είναι λάθος», δήλωσε η Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe.
Το ομοσπονδιακό όργανο των ασφαλιστών τονίζει, για άλλη μια φορά, ότι οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εργασίες έχει αποδειχθεί ότι δεν δημιουργούν ούτε ενισχύουν το συστημικό κίνδυνο, δεδομένου ότι η δραστηριότητά τους είναι μακροχρόνια, η χρηματοδότηση γίνεται γενικά εκ των προτέρων και ο κίνδυνος της ρευστότητας και της διασύνδεσης είναι χαμηλός. Η ικανότητα του ασφαλιστικού κλάδου για μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι επιτρέπει να μειώνονται και όχι να ενισχύονται οι συστημικοί κίνδυνοι και η συνολική μεταβλητότητα της αγοράς.
Οι συστημικοί κίνδυνοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά κύριο λόγο προέρχονται από δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα το “μετασχηματισμό ωριμότητας” (maturity transformation) ή τον περιορισμό ρευστότητας (liquidity strains) και από υψηλά επίπεδα αλληλεξάρτησης. Η προσέγγιση του συστημικού κινδύνου πρέπει να εστιάζει, σύμφωνα με την Insurance Europe, στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τέτοιων ειδικών καταστάσεων.
«Δημιουργώντας μία λίστα ασφαλιστικών εταιρειών συστημικής σημασίας παγκοσμίως (G-SiiS) δίνεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι εξίσου σημαντικές συστημικά με τις τράπεζες. Ωστόσο, έχουν ριζικά διαφορετικά προφίλ κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο που ενέχουν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα», επεσήμανε η κα Koller.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από το FSB κα την IAIS είναι σε μεγάλο βαθμό βασισμένη στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των συστημικών κινδύνων στον τραπεζικό τομέα. «Καλωσορίζουμε την αναγνώριση από την FSB και IAIS ότι το μέγεθος της ασφαλιστικής εταιρείας, από μόνο του, δεν δημιουργεί ανησυχίες για συστημικό κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, η μεθοδολογία που προτείνεται εξακολουθεί να παράγει μια λίστα από μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πιστεύουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω τελειοποίηση», υπογράμμισε η κα Koller, προσθέτοντας ότι «στην περίπτωση της ασφάλισης, όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία ή ο όμιλος τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση ως προς τη γεωγραφία και τον κίνδυνο».
Η Insurance Europe πιστεύει ότι τα μέτρα που το FSB και η IAIS προτίθενται να εφαρμόσουν στις ασφαλιστικές εταιρείες της λίστας, αντανακλούν υπερβολικά εκείνα που επιβλήθηκαν στον τραπεζικό τομέα.
Αυτό έχει οδηγήσει σε μέτρα σχεδιασμένα να διευκολύνουν μια διαδικασία ταχείας εξυγίανσης, αλλά είναι άσκοπα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες συνήθως μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας, σε βάθος χρόνου και με μεθοδευμένο τρόπο. Ομοίως, οι υψηλότερες απαιτήσεις απορρόφησης ζημιών είναι συνήθως ένα μέτρο που χρησιμοποιείται στον τραπεζικό τομέα, αλλά δεν είναι γενικά κατάλληλο για την αντιμετώπιση πιθανού συστημικού κινδύνου στην ασφάλιση.
«Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι πολύ ευρύ, καλύπτει δραστηριότητες που δεν προκαλούν ανησυχίες για συστημικό κίνδυνο και εντοπίζονται σε αυτό αλληλοεπικαλύψεις με τις ισχύουσες ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας», επεσήμανε η κα Koller, προσθέτοντας ότι «μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάμωση της διακυβέρνησης των ασφαλιστών και των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου, καθώς και στη μεγαλύτερη αναγνώριση των κατάλληλων εποπτικών πλαισίων που υπάρχουν σήμερα ή βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας».
Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Frank Swedlove, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών (GFIA), μέλος της οποίας είναι η Insurance Europe, σχολίασε: «Η GFIA είναι εξαιρετικά απογοητευμένη με τη δημοσίευση από την FSB της λίστας των G-SiiS, γιατί το σημείο εκκίνησης, τόσο για τα μέτρα όσο και για τη μεθοδολογία όσον αφορά την εκτίμηση του συστημικού κινδύνου στην ασφάλιση, έχει βασιστεί σε εκείνo του τραπεζικού τομέα. Η φύση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ασφαλιστικών εταιρειών είναι πολύ διαφορετική από εκείνη των τραπεζών. Κάθε μεθοδολογία και τα ενδεχόμενα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για τις ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αντανακλούν αυτή την πραγματικότητα».

Προηγούμενο άρθροΧτίζοντας την αυτοπεποίθησή μας!
Επόμενο άρθροΕνιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης για την Τραπεζική Ένωση προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή