Διαμεσολαβούντες

Πώς θα διαχειρίζονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τα παράπονα πελατών;

Η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων – καταναλωτών από επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η Πράξη αυτή ενσωματώνει τις συναφείς Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει του Κανονισμού 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L331, 15-12-2010).

Στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει τις απόψεις του στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] μέχρι τις 10 Ιουλίου 2014.

Στις οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστών θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το σχέδιο, «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων», που θα εντάσσεται στον Κανονισμό λειτουργίας, Αρμόδιος επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων, Αρχείο όπου αυθημερόν θα καταχωρίζονται οι υποβαλλόμενες αιτιάσεις, αλλά και συγκεκριμένη χρονική προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούνται οι διαμεσολαβητές να απαντούν στον αιτιώμενο πελάτη.

Δείτε εδώ το κείμενο της διαβούλευσης.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας