Εταιρείες

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική φερέγγυα, κερδοφόρος και ελληνική

Ο Γενικός και Οικονομικός Δ/ντής της ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ Ασφαλιστικής, κ. Λουκάς Κορομπίλης, παρουσιάζει*:

«Η αξιοπιστία είναι αφετηρία για την ανάκαμψη της ιδιωτικής ασφάλισης στο μέλλον. Και αξιοπιστία δεν είναι μόνο το μέγεθος μιας Εταιρείας.

Είναι και ο υγιής τρόπος που σκέπτεσαι, ο έντιμος τρόπος που ανταγωνίζεσαι και γενικότερα αυτό που ξεχωρίζει τον πραγματικό ηγέτη από τους καιροσκόπους.

Ας μιλήσουμε όμως για την ΥΔΡΟΓΕΙΟ.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, έχοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις που την οδηγούν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών της και ταυτόχρονα εξασφαλίζει το ήδη ισχυρό αίσθημα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της.

Σε μια δοκιμαζόμενη ασφαλιστική αγορά, η Υδρόγειος αποβλέπει σε:

  • Ενίσχυση των εργασιών της με νέα προγράμματα, που εξυπηρετούν πολλές καινούργιες ανάγκες.
  • Συνέχιση της κερδοφορίας της Εταιρείας.
  • Ισχυροποίηση ανάμεσα στις ηγέτιδες της αγοράς.
  • Προετοιμασία στις συνθήκες που προβλέπει η Φερεγγυότητα ΙΙ.

Παρουσιάζοντας τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2013, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι για άλλη μια χρονιά, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, η Υδρόγειος πέτυχε να βελτιώσει θεαματικά τα οικονομικά της μεγέθη, ενισχύοντας περαιτέρω τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της.

Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε την 31/12/2013 περίπου στα 240.000.000 ευρώ, έναντι 225.000.000 ευρώ την 31/12/2012. Αύξηση 7%.

Η εντυπωσιακή αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και ιδιαίτερα των επενδύσεων (χρεόγραφα και προθεσμιακές καταθέσεις) χαλυβδώνουν τη φερεγγυότητα και το υγιές προφίλ της Εταιρείας.

1)      Επενδύσεις

Ο εντυπωσιακός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων κυρίως σε ομόλογα χωρών της Βόρειας Ευρώπης με βαθμολόγηση ΑΑΑ ενισχύουν σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας.

Το σύνολο των επενδύσεων της 31/12/2013 ανέρχεται στα 174.800.000 ευρώ περίπου, έναντι 145.410.000 ευρώ την 31/12/2012. Αύξηση 20%.

Έσοδα Επενδύσεων από χρεόγραφα και καταθέσεις

2011    5.644.588,00

2012    5.479.238,00

2013    5.914.262,00

            17.038.088,00

(αύξηση μ.ό. 6% ετησίως)

Σημειώνεται ότι το 80% του συνόλου των επενδύσεων είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο, εξασφαλίζοντας άριστη χρηματική ροή και επάρκεια ρευστότητας στην Εταιρεία.

2)      Αποθέματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες σχηματίζουν τεχνικά αποθέματα (μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων και εκκρεμών ζημιών), τα οποία επηρεάζουν μεν τα αποτελέσματα των Εταιρειών, ισχυροποιούν δε και εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Η Υδρόγειος προέβη και το 2013 σε νέα ενίσχυση των αποθεμάτων της κατά 18.850.000 ευρώ και έτσι το σύνολο των αποθεμάτων της την 31/12/2013 ανέρχεται στα 183.970.000 ευρώ. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η Υδρόγειος δεν καταχώρησε μόνο τα αποθέματα στα βιβλία της, αλλά παράλληλα υπερκάλυψε το σύνολο των αποθεμάτων της με επενδύσεις.

3)      Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα συγκριτικά με εκείνα της προηγούμενης χρήσης, διαμορφούμενα την 31/12/2013 στα 38.000.000 ευρώ περίπου, καλύπτοντας κατά πολύ την υποχρέωση του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας.

4)      Παραγωγή

Κατά τη χρήση 2013 η παραγωγή της Εταιρείας σημείωσε μείωση κατά ποσοστό 1,7% περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2012.

Σημειωτέον ότι η επιλογή των συνεργατών και των κινδύνων εξακολουθεί να γίνεται με αυστηρά κριτήρια, ενώ παράλληλα διακόπτεται η συνεργασία με ζημιογόνους για την Εταιρεία συνεργάτες.

Το σύνολο της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013 ανήλθε σε 120.587.000 ευρώ, έναντι 122.650.000 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2012.

5)      Αποζημιώσεις

Η Υδρόγειος επιβεβαιώνοντας την καλή της φήμη επιμένει στην άμεση και δίκαιη αποζημίωση-εξώδικοι συμβιβασμοί.

Το 2013 καταβλήθηκαν ασφαλιστικές αποζημιώσεις 55.859.000 ευρώ, έναντι 56.800.000 της προηγούμενης χρήσης 2012.

6)      Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της χρήσης θεωρούνται ικανοποιητικά, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.

Η Εταιρεία, παρά τον σχηματισμό νέων αποθεμάτων ύψους 19 εκατ. ευρώ, έκλεισε τη χρήση με κερδοφορία ύψους 450.000 ευρώ.

Ολοκληρώνοντας τα οικονομικά μεγέθη, θα αναφερθώ σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι προσεγγίζουν από άλλη οπτική γωνία τη δυναμική της Εταιρείας.

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες της Εταιρείας

Ενθυμείστε ότι η παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών άρχισε με το ενεργητικό της Εταιρείας.

Το ενεργητικό διακρίνεται σε δύο μέρη, Κυκλοφορούν και Πάγιο.

Το Κυκλοφορούν (επενδύσεις σε χρεόγραφα, προθεσμιακές καταθέσεις και λοιπές απαιτήσεις) στις 31/12/2013 ανήλθε σε 175.000.000,00 ευρώ, έναντι 162.000.000,00 ευρώ στις 31/12/2012. Ο δείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς το Σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στο 73% για το 2013, έναντι 72% του 2012.

Το Πάγιο (επενδύσεις σε ακίνητα) ανήλθε στις 31/12/2013 σε 58.000.000,00 ευρώ, έναντι 54.000.000,00 ευρώ στις 31/12/2012. Ο δείκτης Πάγιου Ενεργητικού προς το Σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στο 24,00% για το 2013, έναντι 24% του 2012.

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

Και τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει: Τεράστια ρευστότητα.

Σημαίνει: Άριστη χρηματοοικονομική ροή.

Σημαίνει: Ευελιξία αυτοχρηματοδότησης και άμεσης μεταβολής της επένδυσης.

Τα Ίδια Κεφάλαια στις 31/12/2013 ήταν 38.000.000,00 ευρώ, έναντι 37.800.000,00 ευρώ  στις 31/12/2012. Ο δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς το Σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στις 31/12/2013 ήταν 380%, έναντι 188% στις 31/12/2012.

Το Σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στις 31/12/2013 ήταν 10.000.000,00 ευρώ, έναντι 20.000.000,00 ευρώ στις 31/12/2012.

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των παραπάνω δεικτών.

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό στις 31/12/2013 ήταν 175.000.000,00 ευρώ, έναντι 162.000.000,00 ευρώ στις 31/12/2012 και οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αντίστοιχα, ήταν 10.000.000,00 ευρώ, έναντι 20.000.000,00 ευρώ. Ο δείκτης του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ανέρχεται στις 31/12/2013 σε 1750%, έναντι 800% στις 31/12/2012.

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού (εδώ τα λόγια περιττεύουν…). Αυτή είναι η Υδρόγειος!

Θα αναρωτηθείτε ενδεχομένως: γιατί αυτό το αναλυτικό οικονομικό τσεκάπ της Υδρογείου;

Διότι οφείλουμε να σας ενημερώνουμε.

Διότι δικαιούστε να γνωρίζετε την Εταιρεία με την οποία συνδέσατε την επαγγελματική σας πορεία.

Διότι δεν διαφημίζουμε αποσπασματικά ορισμένα μεγέθη που μας βολεύουν. Απλά, παραθέτουμε τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και την εξέλιξή τους.

Και τέλος, διότι τα παραπάνω νούμερα και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποδεικνύουν τη διαχρονικότητα της Εταιρείας και κατατάσσουν την Υδρόγειο μεταξύ των ισχυρών επιχειρήσεων του κλάδου.

Στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, η διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας είναι ο χρόνος αντίδρασης στην υιοθέτηση καινούριων τεχνολογιών, προκειμένου η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές.

Για την Υδρόγειο η πρόκληση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ήταν μεγάλη και η Εταιρεία ανταποκρίθηκε με σημαντικές επενδύσεις και εισαγωγή συστημάτων στις λειτουργικές εφαρμογές, που αλλάζουν τον τρόπο της ασφαλιστικής δουλειάς μέσα από την απλοποίηση και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Και αυτή η τεχνολογική εξέλιξη και οργάνωση της Εταιρείας σκοπό έχει τη διευκόλυνση των συνεργατών μας, μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών στην καθημερινή τους ενασχόληση, την άμεση και πλήρη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό τους αλλά και την ταχύτατη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Η Υδρόγειος το 2014 συμπληρώνει 41 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Στα σαράντα ένα αυτά χρόνια η Υδρόγειος απέκτησε σημαντικές εμπειρίες αλλά και την ωριμότητα ενός ασφαλιστικού οργανισμού με τεχνογνωσία και ισχυρή οικονομική βάση.

Σήμερα όλοι μαζί, μέτοχοι – διοίκηση – προσωπικό και συνεργάτες, αισθανόμαστε δικαιωμένοι και περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει στην πορεία του κοινού μας οράματος.

Σ’ αυτό το όραμα βαδίζουμε μαζί, δεδομένου ότι η Υδρόγειος έχει ξεκαθαρίσει ότι επιλογή της για τον τρόπο προώθησης των ασφαλιστηρίων είναι το δίκτυο των συνεργατών της, το οποίο υποστηρίζει διευρύνοντάς το καθημερινά με νέους συνεργάτες.

Θα προχωρήσουμε μαζί, διότι είμαστε πάντα ξεκάθαροι απέναντί σας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν σκοτεινά σημεία, ούτε διφορούμενες απαντήσεις σαν τους χρησμούς του Μαντείου των Δελφών.

Οι τακτικές αυτές αφορούν άλλους…

Η Υδρόγειος θα είναι πάντα στο πλευρό σας, οπλίζοντάς σας με τεχνογνωσία, νέα προϊόντα, συνεχή εκπαίδευση και κυρίως αυτό που δίδαξε εδώ και πολλά χρόνια ο Πρόεδρος της Εταιρείας, την ανθρώπινη συμπεριφορά».

  • Τα παραπάνω είναι απόσπασμα από την Ομιλία του κ. Κορομπίλη στο Συνέδριο Συνεργατών Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου της Εταιρείας, που έγινε στις 16 Μαΐου στο ξενοδοχείο Divani Απόλλων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας