Εταιρείες

Η ΤτΕ κατάρτισε νέο κατάλογο ασφαλιστικών εκκαθαριστών

12 νομικά και 14 φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει ο Κατάλογος Ασφαλιστικών Εκκαθαριστών, που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν. 4364/2016, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση (Συνεδρίαση 190/29.6.2016) της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα παρακάτω νομικά πρόσωπα, τα στελέχη των οποίων κατέχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και πιστωτικών ιδρυμάτων:

 • BAKER TILLY GREECE, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
 • ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • HLB HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
 • KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
 • ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE
 • ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε
 • MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
 • ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
 • PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η Απόφαση της ΕΠΑΘ, «σε κάθε περίπτωση διορισμού νομικού προσώπου ως ασφαλιστικού εκκαθαριστή, αυτό υποχρεούται να ορίζει, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, ένα φυσικό πρόσωπο, με το οποίο οπωσδήποτε υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως νόμιμο εκπρόσωπό του ειδικώς ως προς την ιδιότητα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της συγκεκριμένης υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Ο διορισμός αυτός γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πάντως δύναται να αντιταχθεί στην συγκεκριμένη επιλογή».

Πέραν των παραπάνω νομικών προσώπων, στον Κατάλογο Ασφαλιστικών Εκκαθαριστών περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό τους ως ασφαλιστικοί εκκαθαριστές, ιδίως δε κατέχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και πιστωτικών ιδρυμάτων:

α) Αλεπάκος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Δικηγόρος

β) Γερμανός Ιωάννης του Δημητρίου, Δικηγόρος

γ) Γεωργουλέας Νικόλαος του Γεωργίου, Δικηγόρος

δ) Καράμπαλη Ελπινίκη του Νικολάου – Σωτηρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ε) Μανιατόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος

στ) Μαρκάτος Αριστείδης του Ιωάννη, Δικηγόρος

ζ) Μπέγιογλου Αναστάσιος του Δημητρίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

η) Παναγάκος Αγησίλαος του Νικολάου, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

θ) Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα του Αργυρίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ι) Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ια) Παρίση Ευαγγελία του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ιβ) Στειροπούλου Δέσποινα του Νικολάου, Δικηγόρος

ιγ) Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ιδ) Χλυμπάτσος Βασίλειος του Δημητρίου, σύμβουλος επιχειρήσεων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας